Beneficiar: Primăria Municipiului București

Obiectivul general al contractului: Servicii de Supervizare pentru „Reabilitarea şi Modernizarea Staţiei de Epurare Bucureşti” EUROPEAID/120608/D/W /RO/ISPA/2004/RO/16/P/PE/003-03 - GLINA

În cadrul contractului au fost furnizate servicii de supervizare lucrări pentru:
 • Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apei Uzate a Municipiului Bucureşti deservind aproximativ 1,8 milioane P.E., cu o capacitate a primei etape de tratare mecanică preliminară pentru 1,8 milioane P.E. şi tratare secundară pentru 864.000 P.E. la standard pentru zone sensibile;
 • Reabilitarea şi completarea liniei de apă;
 • Reabilitarea şi completarea liniei de nămol;
 • Realizarea unor bazine de stocare a debitelor pluviale excedentare;
 • Desfiinţarea tuturor construcţiilor aflate în stare avansată de uzură şi degradare;
 • Realizarea unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comună Glina (satele Catelu, Manolache şi Glina), - 28,3 Km reţea alimentare, 21,7 km reţea canalizare;
 • Reabilitarea a 2 bazine decantoare de 140 x 120 m cu înălţimea de peste 6 m (volumul total de 113.760 m3), 8 bazine pentru apele pluviale cu dimensiunile de 96.5 m; 20.0 m; 3.90 m;
 • Reabilitarea construcţiilor din beton armat şi beton precomprimat – 8 bazine de decantare primară cu un diametru de 55 m fiecare, 6 bazine de aerare cu dimensiunile 86.0 m; 21.03 m; 6.30 m; fiecare (40.500 m3 total)
Finanţat atât din fondurile nerambursabile (ISPA) cât şi din împrumuturi obţinute de la BEI şi BERD, precum şi din fonduri de la bugetul de stat, proiectul cu o valoare totală de aprox. 83, 5 Milioane Euro a avut ca obiectiv principal finalizarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucureşti.

Beneficiar: S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Obiectivul general al contractului:Asistenţă Tehnică sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea a 14 contracte pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă judeţul Arad, România.

Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013), cu o valoare totală de aprox. 520,5 Milioane lei, acest proiect are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată. Pentru atingerea acestui scop, proiectul prevede următoarele măsuri:
 • Asigurarea accesului la apă potabilă a tuturor locuitorilor din judeţul Arad;
 • Alimentarea cu apă potabilă a întregii populaţii atât din mediul urban cât şi cel rural şi reducerea pierderilor de apă pe traseu;
 • Asigurarea şi Îmbunatăţirea calităţii apei potabile în toate aglomerările urbane şi rurale prin procese adecvate de epurare;
 • Realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă;
 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor existente de canalizare;
 • Îmbunatăţirea calităţii şi siguranţei alimentarii cu apă prin reabilitarea instalaţiilor necorespunzătoate din punct de vedere tehnic;
 • Asigurarea că poluarea industrială şi efectele acesteia asupra mediului sunt ţinute sub control în conformitate cu planurile de acţiune existente;
 • Atenuarea riscurilor asupra Sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratate sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii;
 • Retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei, asigurând încadrarea apei potabile din punct de vedere calitativ în limitele prevăzute de lege;
 • Creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă ale tuturor aglomerărilor;
 • Realizarea unor structuri inovatoare şi eficiente de gestiune a apei;
 • Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în managementul sistemelor de apă şi canalizare;
 • Reabilitarea rezervoarelor de apă şi construirea altora noi, reabilitare staţii de pompare şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile;
 • Reabilitarea conductelor de aducţiune de la staţiile de tratare a apei potabile la sistemul de distribuţie.
Pentru mai multe detalii privind Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apa uzată în judeţul Arad puteţi accesa caarad.ro/posmediu.

Beneficiar: Compania Regională de Apa Bacău S.A.

Obiectivul general al contractului: „Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare şi Supervizarea Lucrărilor – „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”

   Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013), acest proiect cu o valoare totală de aprox. 507 Milioane lei, are ca obiectiv general îmbunatăţirea accesului la infrastructură de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane incluse în proiect la tarife accesibile pentru populaţia din județul Bacău, contribuind astfel la atingerea obiectivului global al POS Mediu şi anume, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, în conformitate cu prevederile acquis-ului comunitar din domeniul protecției mediului. Pentru atingerea acestui scop, proiectul prevede următoarele măsuri:
 • Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect;
 • Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă şi atenuarea riscurilor pentru sănătatea umană determinate de descărcările de ape uzate neepurate sau epurate insuficient şi asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile;
 • Economisirea costurilor operaţionale asociate exploatării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Evacuarea, tratarea şi îmbunatăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor în conformitate cu directivele europene privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate în agricultură;
 • Folosirea raţională a resurselor de apă;
 • Creşterea fiabilităţii şi durabilităţii sistemului de alimentare cu apă;
 • Reducerea consumului de apă potabilă utilizată în scopuri industriale;
 • Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile;
 • Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră;
 • Reabilitarea staţiilor vechi de epurare;
 • Realizarea de staţii de epurare noi cu treaptă mecano-biologică şi treaptă terţiară;
 • Realizarea etapizată a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în mediul rural.
Pentru mai multe detalii privind Proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău puteţi accesa http://www.complexitsolutions.ro/bacau_apa/.

Beneficiar: S.C. AQUACARAS S.A.

Obiectivul general al contractului: Dezvoltarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apa uzată, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale contractului constau în pregătirea aplicaţiei de finanţare, inclusiv a documentelor suport necesare potrivit prezentului Caiet de sarcini şi solicitărilor AM POS Mediu (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu etc), în strânsă corelare cu Master Planul revizuit; evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice, măsuri de adaptare la acestea şi de diminuare a efectelor schimbărilor climatice; asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilităţii proiectului propus (tehnică, economică, financiară, de mediu, luarea în considerare a impactului proiectului asupra schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, etc.);realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, furnizare echipamente şi servicii rezultate din planul de achiziţii care trebuie să fie parte a studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare;asigurarea asistentei tehnice a proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru contractele tip „execuţie”, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995;asigurarea asistentei tehnice pentru Managementul proiectului (inclusiv Revizuirea Master Planului judeţean); asigurarea asistentei tehnice pentru supervizarea a 11 contracte de lucrări pe parcursul implementării proiectului. Asistenţa tehnică pentru Managementul Proiectului include următoarele activităţi principale:
 • Suport în managementul proiectului;
 • Publicitate pentru Proiect;
 • Managementul apelor uzate industriale;
 • Managementul nămolurilor şi reziduurilor din staţiile de epurare şi tratare;
 • ctualizarea şi dezvoltarea sistemului GIS;
 • Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Dezvoltarea unui management efficient de detectare a pierderilor de apă din reţelele de distribuţie şi de reducere a infiltraţiilor în reţelele de canalizare;
 • Suport pentru operarea şi întreţinerea investiţiilor ISPA şi POS Mediu fazele I şi II;
 • Actualizarea Master Planului judeţean.
Proiectul este finanţat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) în cadrul Axei prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.2 – Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populaţiei. În conformitate cu Directiva UE 98/83/EC/1998 privind calitatea apei pentru consumul uman, Proiectul va asigura conectarea la sistemele de distribuție a apei potabile pentru aglomerări mai mari de 50 de locuitori.

Beneficiar: Compania De Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

Obiectivul general al contractului: „Servicii de Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului, inclusiv asistenţa tehnică a proiectantului şi pentru supervizarea lucrărilor pentru proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apa uzată în judeţul Dâmboviţa”

În cadrul acestui contract sunt furnizate servicii de supervizare lucrări pentru 10 contracte de lucrări, atât tip FIDIC Galben cât şi tip FIDIC Roşu, precum şi asistenţa tehnică a proiectului, care include:
   • Suport în Managementul Proiectului
   • Implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare
   • Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare
   • Dezvoltarea unui sistem de detectare a pierderilor de apă din rețelele de distribuție a apei
   • Achiziția unui sistem SCADĂ
   • Managementul apelor uzate industriale
   • Managementul reziduurilor din Stațiile de Epurare
   • Campanie de publicitate și promovare a proiectului
   • Actualizarea Master Plan-ului
   • Întocmirea documentaţiei de licitație și AT oferită de proiectant în șantier, pe durata implementării contractelor de lucrări. În cadrul acestei activităţi au fost realizate următoarele proiecte şi documentaţii de atribuire: - 4 conform FIDIC Galben (surse de apă, reabilitare şi extindere rezervore şi SEAU) - 4 conform FIDIC Roşu (reabilitare/extindere reţele apa ssi canalizare)
   • Întocmirea documentaţiilor pentru contractele de furnizare
   • Adoptare plan de acţiune pentru protecţia surselor de apă
   • Actualizarea Master Planului
Finanţat din fondul de coeziune POS Mediu 2007-2013, acest proiect cu o valoare totală de aprox. 435 Milioane lei (fără TVA), are ca obiectiv general îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu prin îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată asigurând serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată şi, în acelaşi timp, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor asumate de România, prin Tratatul de Aderare, cu privire la protecţia mediului. Pentru mai multe detalii privind Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa puteţi accesa http://posmediu.catd.ro.

Beneficiar: S.C. Apa Serv S.A.

Obiectivul general al contractului: Asistenţa Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman, România”

În cadrul contractului au fost furnizate servicii de supervizare a lucrărilor pentru:
   • Extindere şi reabilitare aducţiuni pentru aglomerarea Alexandria
   • Conducta nouă de aducţiune apă potabilă 21.200 ml cu subtraversare drum judeţean 30 ml şi subtraversare rău 110 ml;
   • Extindere şi Reabilitare a 5 capacităţi de producţie şi tratare şi pompare a apei -11700-49121 PE. (cu debite caracteristice la intrare Qmed zi = 1605 - 8100 mc/zi; Qmax zi= 1915 - 9200 mc/zi; Qmax orar (l/s) = 30.8l/s -152l/s)
   • Rezervor nou de imagazinare apa cu o capacitate de 5000mc
   • Extinderea şi reabilitarea a 5 Staţii de Epurare 10600 - 75.000 PE. (cu debite caracteristice la intrare Qmed zi = 1382 – 15638 mc/zi; Qmax zi = 1728 - 19613 mc/zi; Quh max 29l/s -394l/s)
   • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare, inclusiv staţii de pompare apa uzată în 5 aglomerări:
   • Extindere reţele de distribuţie apă 43439 ml
   • înlocuire reţea canalizare 1862 ml
   • Extindere reţea canalizare 34579 ml
   • Construcţia a 7 staţii de pompare apa menajeră
   • Reabilitare 1 staţie pompare apa menajeră
Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013), acest proiect cu o valoare totală aprox de 431,7 Milioane lei, are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată din 5 localităţi din judeţul Teleorman, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Beneficiar: Consiliul Judeţean Bacău

Obiectivul general al contractului: „Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Bacău pentru «Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău”

În cadrul acestui contract au fost furnizate servicii de supervizare pentru următoarele lucrări:
   • Staţia de transfer Oneşti cu o capacitate de 35.000 tone/an, care asigură eficientizarea transportului deşeurilor reziduale din zona de colectare până la depozitul conform Bacău.
   • Staţia de sortare Oneşti cu o capacitate de 14.000 tone/an, care asigură separarea deşeurilor provenite din colectarea selectivă pe tip de material, în vederea reciclării
   • Staţia de compostare Oneşti cu o capacitate de 8.500 tone, va deservi 35 de localităţi din partea de vest a judeţului.
Cantităţile totale de bunuri ce au fost furnizate, pe fiecare tip, sunt următoarele:
   • 80.940 unităţi de compostare individuală (200 l – 240 l)
   • 297 containere clopot pentru colectarea separată a deşeurilor (3 m3)
   • 99 containere clopot pentru colectarea separată a deşeurilor (1,1 m3)-
   • 4179 containere din plastic pentru colectarea separată a deşeurilor (1,1 m3)
   • 19.539 pubele din plastic pentru deşeuri biodegradabile (PET, PEID, PE, PP) (120 l)
   • 71.756 pubele din plastic pentru deşeuri reziduale în mediul rural (120 l)
Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013), acest proiect, cu o valoare totală de aprox. 148,5 Milioane lei, are ca obiective generale: implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Bacău care să îmbunătăţească atât calitatea vieţii cât şi pe cea a mediului din judeţul Bacău, să corespundă din punct de vedere al protecţiei mediului cu cerinţele legislaţiei romane şi europene, să fie eficient economic şi suportabil de către populaţie.

Beneficiar: Consiliul Judeţean Dolj

Obiectivul general al contractului: „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de construcţii şi realizarea campaniei de conştientizare în cadrul proiectului” Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Dolj”

În cadrul acestui contract au fost furnizate următoarele servicii:
   • Sprijin pentru implementarea colectării şi a colectării separate a deşeurilor reciclabile la nivelul întregului judeţ – achiziţionarea de containere, pubele şi mijloace de transport
   • Supervizarea construirii unei staţii de sortare cu o capacitate de 44.000 t/an şi a două staţii de compostare în Craiova – 18000 t/an şi Calafat 5500 t/an;
   • Supervizarea construirii a 4 staţii de transfer: Băileşti 15000 t/an, Calafat 10500 t/an, Dobreşti 11500 t/an şi Filiaşi 9500 t/an
   • Supervizarea lucrărilor de închidere a depozitelor municipale neconforme situate în Calafat, Filiaşi, Segarcea.
   • Asistenţa tehnică pentru delegarea serviciilor de gestionare a deşeurilor – realizarea caietelor de sarcini, sprijin în derularea procedurii de achiziţie: răspunsuri la clarificări, experţi cooptaţi la evaluarea ofertelor
   • Sprijin în procesul de achiziţie de echipamente (unităţi compostare individuală, containere îngropate pentru colectarea deşeurilor reziduale, containere pentru colectarea separată a deşeurilor şi deşeurilor reciclabile)
   • Asistenţa tehnică pentru realizarea campaniei de conştientizare a populatiei
   • Revizuirea master planului de deşeuri şi întocmirea listei de investiții.

Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013), acest proiect cu o valoare totală aprox. de 217,3 Milioane lei inclusiv TVA are ca obiectiv general implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Dolj care să îmbunătăţească atât calitatea vieţii cât şi pe cea a mediului din judeţul Dolj, să corespundă din punct de vedere al protecţiei mediului cu cerinţele legislaţiei române şi europene, să fie eficient, economic şi suportabil de către populaţie.

Beneficiar: Judeţul Vaslui

Obiectivul general al contractului: Supervizarea contractelor de lucrări aferente proiectului “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Vaslui”

În cadrul acestui contract au fost furnizate servicii de supervizare pentru lucrările de:

  • Construire a depozitului de la Roşieşti (prima celulă – 97.000m2 şi instalaţii auxiliare), inclusiv proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de sortare şi a staţiei de tratare a levigatului;
  • Construcţie a 4 (patru) staţii de transfer (Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti) şi a 734 platforme de colectare selectivă a deşeurilor;
  • Închidere a depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui – Huşi, Negreşti şi Bârlad.

Finantat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013), acest proiect, cu o valoare totala de aprox. 132 milioane lei, are ca obiectiv general acela de a asigura execuţia cu succes a lucrărilor privind gestionarea deseurilor in judeţul Vaslui in concordanţă cu standardele prevăzute de legislaţia naţională si europeană in domeniu.